Výsledky diskusie o parku na Račianskom mýte

Zverejňujeme zápisnicu výsledkov verejnej diskusie o parku na Račianskom mýte. Zápisnicu zhotovila facilitátorka verejnej diskusie, pani architektka Zora Paulíniová:

Témy z verejného stretnutia 5. septembra 2010,

Park na Račianskom mýte

 

Park na Račianskom mýte má dôležitosť, presahujúcu význam Nového mesta. Nekončí posledným obrubníkom, ale plynulo naväzuje na iné zelené zóny a pešie trasy v Novom meste. Ako významná zelená a parková plocha je kľúčový aj pre návštevníkov Starého mesta, ale aj iných Bratislavčanov a mimobratislavských návštevníkov ako miesto relaxu, ale aj ako jedna z možných trás tzv. greenways.

Na území parku boli kedysi cintoríny; dnes je cirkevným majetkom.

Park je atakovaný prostredím (znečistenie ovzdušia, hluk z križovatky) a výstavbou. Dočasné stavby na kraji parku (Panda, iné – na 10 rokov) boli zlegalizované, hrozí výstavba polyfunkčného objektu, ktorá sa už raz zastavila vďaka petícii občanov. V územnom pláne je aj na území parku vyznačená výstavba; je však možné ísť cestou zmien a doplnkov ÚP a podať návrhy na zmenu.

 

Čo tu chceme

 • Udržať štandard – nič nestavať
 • Minimalizovať zastavanosť parku – aj nové návrhy by mali udržať súčasný stav zelene, resp. ju ešte zveľadiť.
 • Zabezpečiť , aby bol park multigeneračný; aby ponúkol rôzne aktivity rôznym skupinám. Pripraviť také zónovanie parku, ktoré umožní spoločne zdieľať priestor, nesegregovať jednotlivé skupiny, ale zároveň sa vyhnúť konfliktom (po predaji školského dvora na Mikovíniho študenti využívajú park ako športovisko). Pri zónovaní a navrhovaní zároveň zohľadniť to, aby park nevyhľadávali také skupiny, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať stav alebo atmosféru parku.
 • Dosiahnuť, aby sa dali využívať aj časti, ktoré sú v súčasnosti menej využívané (napríklad priľahlé časti pri Šancovej, zasiahnuté hlukom, alebo časti pri dvoch pohostinstvách, ktoré negatívne ovplyvňuje hluk, fajčenie či konzumácia alkoholu).

Funkčné využitie, zonácia

 

Aktivity, prvky

V centrálnej časti parku sa nachádzajú herné prvky pre menšie deti a mladších školákov (pieskoviská, šmykľavky, kolotoč, hojdačky); popri nových a certifikovaných herných prvkov sú v parku aj herné prvky, ktoré nie sú certifikované podľa EÚ, dokonca môžu byť nebezpečné (napr. vláčik z betónových skruží). Výrazne chýbajú zariadenia pre staršie deti – tínedžerov, dokonca herný či športový mobiliár pre dospelých, ako je zvykom v mnohých európskych mestách. Staršie deti a mládež preto využívajú najmä ihriská na volejbal a futbal, často ich však možno nájsť aj na hojdačkách pre deti, ktoré evidentne nie sú určené na takú záťaž.

Úplne chýba zariadenie, ktoré by zohľadňovalo potreby starších, menej pohyblivých ľudí s obmedzenými sociálnymi kontaktmi – napr. lavičky, umožňujúce lepší sociálny kontakt, stoly alebo priestory na stretávanie, besedy, koncerty či pobyt s čítaním.

V parku sa nachádzajú prvky, ktoré sú nefunkčné, neestetické či dokonca nebezpečné (múriky pri pieskoviskách; múriky pri fontáne; nevyužívaná pergola). Medzi betónovými múrikmi pri fontáne popíjajú bezdomovci

Popri múrikoch je park vyzdobený umeleckými dielami (Sputnik, skáčuci kôň), ktorých hodnota je pre niektorých mladších obyvateľov otázna, aj keď znamenajú pripomienku určitého obdobia.

Parkom vedie množstvo ciest a cestičiek, ktorých povrch je najmä z asfaltu; na niektorých miestach však vedú vyšliapané skratky, ktoré nie sú spevnené a za dažďa sú blatisté. Nie všetky chodníky sú funkčné. Spojenie s parkom nie je riešené v kontexte širších vzťahov – na výstupy z parku často priamo nenadväzujú bezpečné či bezbariérové prechody.

Aj keď popod park vraj preteká potok, jediným prvkom, ktorý využíva vodu je fontána v ružovom sade (voda v nej je chemicky ošetrená). Bufet Koliesko je zriadený v starých bazénoch pre deti.

V parku sú 2 pohostinstvá, ktoré sú zdrojom hluku, fajčenia a opití ľudia nie sú dobrým vzorom pre deti. Na lavičkách sa stretávajú asociáli, bezdomovci. Podľa informácií obyvateľov tu každý štvrtok združenie Proti prúdu kŕmi bezdomovcov, ostáva tu veľký neporiadok.

Medzi požiadavkami návštevníkov sa preto objavili nasledovné veci:

 • Zabezpečiť, aby boli herné prvky pre deti všetky certifikované, aby boli preliezky atraktívne. Pravidelne vymieňať piesok na pieskoviskách, využiť zeleň na prírodné bludisko z kríkov.
 • navrhnúť herný mobiliár pre aktivity, ktoré by boli využívané aj staršími deťmi či dospelými (ping – pongové stoly ako na železnej studienke, priestory na petang či na minigolf). Udržať a zlepšiť športové ihriská na basketbal, volejbal, futbal (chýba bránka). Na okrajoch postaviť steny na legálne grafity.
 • Zvážiť využitie prvkov, ktoré sú nefunkčné a neestetické, prípadne stimulujú zhromažďovanie ľudí, ktorých prítomnosť nie je v parku vhodná (prvky nemusia byť len odstránené, ale inovované – napríklad múriky by mohli byť pokryté mozaikou, alebo opravená pergola by mohla slúžiť ako opora pre popínavé rastliny.
 • Zriadiť altánok, resp. hudobný pavilón, v ktorom by mohli bývať víkendové koncerty; prípadne letnú čitáreň, kde by bol priestor aj na besedy, na podujatia kultúrneho leta.
 • Prevádzku pohostinstiev riešiť administratívne tak, aby nepotláčali primárnu funkciou parku. Z bufetu Koliesko vytvoriť dôstojné zázemie pre mamy a deti, aby mali možnosť si tu deti prebaliť.
 • Využiť vodu z Malých Karpát. Vodné atrakcie by okrem spríjemnenia prostredia viedli k zlepšeniu mikroklímy (v lete); park by sa mohol stať príkladom udržateľnosti, vzorom, atrakciou. Fontány pre deti by mohli byť interaktívne; v zahraničí sa využívajú aj sústavy žliabkov a hrádzok, do ktorých deti vodu sami pumpujú. Osadiť fontánky s pitnou vodou.
 • V náväznosti na zónovanie riešiť opravu a výmenu lavičiek, pridať najmä lavičky pre rodičov a starých ľudí pre ihrisku.
 • Riešiť cesty v parku. Kvôli priepustnosti a odvodu vody mať čo najmenej asfaltových a betónových plôch; trasovanie ciest prispôsobiť nielen pohybu v parku, ale aj bezbariérovému napojeniu na vonkajšie okolie.
 • Okrem lavičiek umiestniť stoly, ktoré by mohli slúžiť na čítanie, stolové hry, nakŕmenie detí a iné, prípadne zvážiť umiestnenie grilovacích stolov. Lavičky umiestniť tak, aby umožňovali sociálny kontakt či sociálnu kontrolu.
 • Vytvoriť informačný a interpretačný systém – aby sa ľudia aj návštevníci z iných mestských častí v parku ľahko orientovali; aby si uvedomovali a chránili historické a prírodné dedičstvo. Vytvoriť pripomienky histórie (panely s dobovými mapami, rytinami či fotografiami, artefakty) toho, že tu bolo kedysi Račianske mýto, že tu boli dva cintoríny. posilniť aj náučnú, ekovýchovnú funkciu – tabuľky s označením stromov, búdky pre vtákov, interpretácia vodných systémov (téma: voda z Karpát).
 • Vybudovať atrakciu, ktorá by bola dominantou parku, napríklad vyhliadkovú vežu.

 

Zeleň

Jednou z najvýznamnejších hodnôt parku je jeho hodnota ako priestoru so zeleňou a stromami – hodnotou je vysoká zeleň aj trávniky, na ktorých sa dá hrať či cvičiť. V zadnej časti parku sa nachádzajú lipové stromoradia, ktoré kopírujú pôvodné trasy v cintorínoch. Pri fontáne sa nachádza zanedbaný ružový sad (menil sa pred 4-5 rokmi, v súčasnosti je celý zarastený nielen trávou a burinami, ale aj náletovými javormi alebo pajaseňmi).

 • Pravidelne ošetrovať a obnovovať zeleň
 • Vyčistiť a udržiavať ružový sad
 • Zvýšiť pestrosť druhovej skladby drevín a kríkov tak, aby postupne kvitli počas celého vegetačného obdobia, prípadne vysadiť aj stálozelené stromy a kry.

Čistota, údržba

Po parku sa voľne pohybujú psy, priestor je znečistený psími a mačacími exkrementami. V kríkoch možno nájsť použité ihly a striekačky. V tesnej blízkosti detí sa bežne fajčí. Ako smetné koše slúžia často len modré platové vrecia, navlečené na železné obruče, na chodníkoch možno často nájsť smeti či sklo.

 • Zabezpečiť pravidelné a kvalitné čistenie parku (nielen od bežných smetí, ale aj nebezpečného odpadu – striekačiek), osadiť odolné a pritom estetické smetné koše. Podľa potreby preriediť kríky pri futbalovom ihrisku, kde sa nachádzajú ihly.
 • Pohyb psov umožniť len vo vyhradenom priestore, resp. ohradiť detské ihrisko a prvky nízkym plôtikom pred psami.
 • Vybudovať toalety pre návštevníkov

 

Bezpečnosť

Park po zotmení nie je veľmi bezpečným miestom, aj v súvislosti s prevádzkou dvoch zariadení. Je tu tma, hluk, schádzajú sa tu bezdomovci.

 • Zlepšiť osvetlenie parku.
 • Riešiť bezpečnosť v parku prostredníctvom oplotenia, strážnou službou / obchôdzkárom, častejšími pochôdzkami policajtov. Môže ísť o kultivované oplotenie s kontrolovanými vstupmi. Zvážiť otváracie hodiny (6. – 22. hod).
 • Zvoliť takú úpravu zelene a kríkov, ktorá umožní lepšiu kontrolu a vhodným zariadením parku predchádzať vandalizmu.

Doprava

Park je priestorom s primárne peším pohybom ľudí, ktorí ho využívajú jednak pre pobyt (napr. s deťmi na ihriskách), jednak pre prechod z niektorých ulíc (Sibírska, Pionierska, Mikovíniho atď) na Račianske mýto ako atraktívnu, zelenú trasu.

Trasovanie ciest v parku nie je ideálne. Časť chodníkov vychádza z pôvodného trasovania v cintorínoch, časť cestičiek je zbytočná alebo naddimenzovaná, časť cestičiek na trasách, ktoré sa vytvorili neskôr, chýba a nahrádzajú ich prašné alebo blatisté skratky.

Ani v nadväznosti na vonkajšie vzťahy nemá park dobré napojenie – prístupové cesty blokujú parkujúce autá na zbytočne veľkej vydláždenej ploche (od Račianskeho mýta alebo od Sibírskej), chýba vyznačenie prechodov pre peších (smerom od ulice J.C. Hronského) a pod.

Možným konfliktom sú aj cyklisti. V parku sa pohybujú deti na detských bicykloch, ale aj dospelí, ktorí do parku na bicykli prišli, alebo parkom prechádzajú (už kvôli spomínanej atraktivite prostredia). Kvôli absencii cyklistických trás vnímajú prechod parkom ako optimálne riešenie.

 • Riešiť sieť ciest a trás v parku v nadväznosti a pohyb v parku, ale aj v nadväznosti na napojenie na vonkajšie prostredie, Vydláždiť chodníky, vychodené cez trávu; zrušiť alebo zúžiť tie chodníky, ktoré sú menej využívané.
 • Zabezpečiť bezbariérovosť a bezpečnosť pohybu, vrátane napojenia trás na ostatné zóny (prechody pre chodcov, optimálne vyzdvihnuté na úroveň pohybu peších)
 • Riešiť pohyb cyklistov (detí i dospelých), cyklistickú infraštruktúru (značky, stojany); spojiť park cyklotrasou so Starým mestom.
 • Riešiť parkovanie áut[1] v okolí najmä tam, kde parkovanie obmedzuje prirodzené prístupové trasy (pozor zároveň na bezbariérový prístup)

Údržba, technické parametre

Park prilieha k samotnému Račianskemu mýtu a z jednej strany je lemovaný Šancovou ulicou.

 • Riešiť odhlučnenie od križovatky a ulice – pomocou valu alebo zelene (riešiť tak, aby sa hluk pohlcoval a nevracal k ľuďom, čo bývajú na Šancovej)
 • Zabezpečiť osvetlenie parku
 • Vyzvať poslancov, aby sa zaviazali chrániť park + navrhnúť zmenu ÚP
 • Pripraviť zadanie pre študentov FA(architekti Klein, Hojsík), ktorí by pripravili skice; možnosť zadať riešenie študentom
 • Zabrániť výstavbe objektu, ktorý by park ohrozoval dopravným riešením, ale aj výstavbe Severnej tangenty, ktorá by park ohrozila a zaťažila zo strany Smrečianskej.

Proces obnovy

 • Vyzvať poslancov, aby sa zaviazali chrániť park + navrhnúť zmenu ÚP
 • Pripraviť zadanie pre študentov FA(architekti Klein, Hojsík), ktorí by pripravili skice; možnosť zadať riešenie študentom
 • Zabrániť výstavbe objektu, ktorý by park ohrozoval dopravným riešením, ale aj výstavbe Severnej tangenty, ktorá by park ohrozila a zaťažila zo strany Smrečianskej.
0 komentárov

Zatiaľ nekomentované

Komentuj

Musíš byť prihlásený , aby si mohol komentovať.